Newsletter

Ankieta sondażowa

O nas

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej - definicja

Jesteśmy organizacją zrzeszającą podmioty działające w szeroko rozumianym sektorze turystycznym. Głównym celem naszej działalności jest indywidualny rozwój wszystkich organizacji tworzących Klaster Turystyczny, jak również promocja całego makroregionu Polski Wschodniej, szczególnie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, jako miejsc o bogatych walorach turystycznych. Klaster funkcjonuje w oparciu o zasady partnerstwa i współpracy, której jednym z najważniejszych efektów będzie zintegrowanie oferty turystycznej. W ramach wspólnych projektów zrealizowane zostaną m.in. kampanie promocyjne, branżowe konferencje i zagraniczne misje, targi oraz badania, które umożliwią zidentyfikowanie nisz rynkowych i stworzenie adekwatnych dla nich specjalistycznych produktów turystycznych.

Nasza misja

Misją Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest wspieranie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze turystyki biznesowej, zdrowotnej a także usług , szkoleniowych i rekreacyjno-sportowych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, a także samorządami

Korzyści dla podmiotów tworzących Klaster

 •     redukcja kosztów, np. marketingowych i efektywniejsza promocja
 •     wzrost innowacyjności i konkurencyjności
 •     łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego
 •     wzrost liczby klientów i obrotów
 •     wzrost zatrudnienia

Korzyści dla regionu

 •     wzmocnienie turystycznej marki regionu
 •     promocja turystyczna regionu na rynku krajowym i zagranicznym
 •     wzrost zatrudnienia w ramach sektora, spowodowany rosnącym ruchem turystycznym w regionie oraz wydłużeniem sezonu
 •     zdynamizowanie rozwoju regionalnego
 •     podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez wzmocnienie sektora turystyki

Łańcuch wartości i kompetencji Klastra

 •     usługi i produkty turystyczne (m.in. turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, turystyka biznesowa, turystyka rekreacyjna, itp.)
 •     baza noclegowa (hotele, kwatery agroturystyczne, pensjonaty, zajazdy, hostele)
 •     gastronomia
 •     badania rynku turystycznego
 •     szkolenia i warsztaty branżowe
 •     organizacja konferencji, targów, misji zagranicznych
 •     wsparcie sprzedażowe produktów i usług turystycznych (marketing i promocja)
 •     udział w pracach i realizacji strategii rozwoju turystyki na poziomie władz  lokalnych i wojewódzkich

Koncepcja klasteringu

Za twórcę idei klasteringu powszechnie uznaje się Michaela Portera, amerykańskiego badacza struktur gospodarczych. Klaster (ang. cluster, czyli grono) to sieć współpracujących ze sobą podmiotów: przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, placówek naukowych, jednostek administracyjnych. Zachodząca w takiej strukturze naturalna wymiana wiedzy i doświadczeń sprzyja transferowi technologii i dyfuzji innowacji.

Klastry wykorzystują efekty skali i synergii. Duża liczba współpracujących podmiotów pozwala zdobywać nowe rynki, poszerzać ofertę, kumulować potencjał poszczególnych firm. Tak rozumiane klastry są we współczesnej gospodarce najważniejszymi ośrodkami wiedzy, innowacji, inteligentnego rozwoju firm, jak i regionów.

Na świecie klastry zdrowotne czy turystyczne rozwijają się już od dobrych kilku dekad, w Polsce ich znaczenie dostrzeżono stosunkowo niedawno. Dzięki środkom unijnym, zwłaszcza z programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka i Rozwój Polski Wschodniej, udało się rozbudzić zainteresowanie przedsiębiorców tą formą współpracy. Powiązania kooperacyjne powstają w wielu branżach, m.in. w sektorach wysokich Technologii (IT, biotechnologia, farmakologia), ale także w bardziej tradycyjnych branżach, jak budownictwo czy turystyka.

Komentarze użytkowników (0)
*
*
*

Członkowie klastra turystycznego