Newsletter

Ankieta sondażowa

Podmioty wspierające

Członkowie klastra

Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazurska Kraina”

Gastronomia Noclegi
Świętajno
Stowarzyszenie Agroturystyczne Mazurska Kraina zostało zarejestrowane w 1998 r. Siedziba
organizacji mieści się w Wiejskim Centrum Inicjatyw w Giżach. Teren działania obejmuje subregion EGO – powiat olecki, ełcki i gołdapski. Członkowie organizacji to głównie właściciele obiektów agroturystycznych i turystycznych. Od 2008 r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Misją Stowarzyszenia Agroturystycznego Mazurska Kraina jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego oraz wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem inicjatyw społecznych i gospodarczych. W pierwszym okresie działania stowarzyszenia głównym celem był rozwój i wspieranie gospodarstw agroturystycznych oraz tworzenie oferty podnoszącej walory turystyczne terenu. Obecnie organizacja nastawiona jest w dużej mierze na działania społeczne. Wyrazem tego było utworzenie w Giżach w budynku po szkole podstawowej Wiejskiego Centrum Inicjatyw, w którym odbywały się działania wynikające z realizowanych projektów, funkcjonowała świetlica socjoterapeutyczna, izba muzealna, miały siedziby miejscowe organizacje pozarządowe. Po zniszczeniu budynku przez pożar w 2007 r. stowarzyszenie przejęło od gminy obiekt na podstawie umowy użyczenia i podjęło się jego odbudowy, pozyskując środki na ten cel. Większość prac wykonali nieodpłatnie sami mieszkańcy. Obecnie parter budynku jest już użytkowany, na adaptację
poddasza złożono wniosek do PROW w ramach odnowy wsi.

W ostatnich latach organizacja realizowała szereg projektów mających na celu rozwój społeczno gospodarczy mieszkańców wsi, w wyniku czego utworzono wieś tematyczną - Mleczną Wieś Giże, a następnie sieć wsi tematycznych EGO – Wsie Cudu Natury. Stowarzyszenie zajmuje się również problemami osób starszych z terenów wiejskich. W wyniku realizacji projektu „Seniorzy na wsi” zdiagnozowano problemy seniorów mieszkających na wsi.

Obecnie organizacja podejmuje działania zmierzające do pełnienia roli operatora oferty turystycznej obszaru swojego działania. W ofercie znajdą się zajęcia edukacyjno – turystyczne dla dzieci i młodzieży, gra terenowa i cykliczne imprezy związane z funkcjonowaniem wsi – Święto mleka” i Spotkania agroturystyczne. Do działań zaangażowana jest kadra animatorów społecznych i liderów wiejskich.

Członkowie klastra turystycznego